SOha 2
你第一次生日我隆重其事,
第二次就簡單點 令你開心就好

這一年過得真快,
由爬地到自己走路
由講BB話到開始講短句子
由皮膚好麻煩食嘢好麻煩,到宜家又好似無乜嘢咁
想起見你好大隻,現在更大隻了,腳做乜咁長
想起以為你好醒,現在更醒目識更多嘅嘢,無啦啦識講英文單字
想起覺得你開始識曳,現在更搗蛋,有邪惡哲哲出現的moment希望你扮乖的樣子繼續保持
扭少啲計開心渡過每一天 :)

留言

。others。